Pra Khun Phaen

Statue of Khun Phaen at Wat Pha Lelai in Supannburi

Statue of Khun Phaen at Wat Pha Lelai in Supannburi

Statue of Khun Phaen at Wat Pha Lelai in Supannburi

Bookmark the permalink.